Villaksens utfordringer

Selv om laksefiske er overmåte populært i Norge er det dessverre slik at laksebestanden står overfor noen store utfordringer.

En betydelig tilbakegang i laksebestanden i Nord-Atlanteren er meget urovekkende, i løpet av de siste 30 årene har den atlantiske villaksbestanden blitt redusert med over 80% – samt utryddet i totalt 11 land. Dette kommer frem på nettstedet Villetterlaks.no.

Havets utfordringer

lakselus
Lakselusa er noe vi hører mye om og denne er dødelig både for villaksen og sjøørreten. Hvorfor denne har blitt en fare for villaksen skal vi forklare her, og det er egentlig helt logisk og enkelt å forstå. Lakselusa har et naturlig tilhold i saltvann men har tidligere ikke være en fare for laksen, sjørøyen og sjøørreten ettersom den finnes i lave konsentrasjoner i havet.

Problemet er imidlertid de mange oppdrettsanleggene vi finner i Norge i dag, og totalt sett finnes det rundt 1200 slike anlegg, som har tilsammen 300 millioner oppdrettsfisk stående – året rundt. Med så mye laks i merdene gjennom året blir konsentrasjonen av lakselus meget høy, og dette utgjør en stor trussel i de kystområdene hvor det er stor oppdrettsvirksomhet. Hvis vi i tilleg tenker oss at det går opp mellom en halv million og en million laks i norske elver hvert år, så skjønner vi at dette utgjør en stor trussel for villaksstammen. Problemet med rømt oppdrettslaks fører også til ytterligere eskalering av problemet, og dette er en utfordring som må tas på alvor.

Vi nevnte det i avsnittet ovenfor: rømning av oppdrettsfisk er en annen av utfordringene som laksen har i havet, og utgjør en trussel på en rekke måter. Laksen fra merdene, altså oppdrettslaksen, går også opp i elvene for å gyte, men avkommet fra denne typen laks har mye dårligere sjanser for å overleve, og med en slik situasjon pågående over flere år vil det sørge for en svekking av villaksbestanden. I tillegg er også oppdrettslaksen en fare som en følge av den nevnte lakselusen. Tall fra 2004-2008 viste at omtent 500.000 fisk rømte fra norske oppdrettsannlegg hvert år.

Den siste hovedutfordringen for laksen i havet er fiske av sjølaks, og her syndes det stort i Norge. I over 50 forskjellige elver er det forbudt å fiske som en følge av at laksebestanden er så lav at det ikke produseres et høstbart overskudd. Allikevel fiskes det i sjøen med både kilenot og krokgarn, samt at sjølaksefisket også år utover laksebestander fra Sverige og Russland som er sårbare. Det er kun Norge som har et stort fiske av villaks i sjøen, og dette som det eneste landet i den nordlige Atlanteren som har villeksbestand. Av all villaks som fanges i Norge blir 50% fanget i sjøen.

Elvens utfordringer

Blant utfordringene i elvene er det først og fremst den velkjente lakseparasitten Gyrodactylus Salaris som utgjør en fare, og denne kom til landet gjennom import av laksesmolt fra Sverige. Parasitten er ikke utbredt naturlig i Norge, og den største spredningsfaren kommer som en konsekvens av utsetting av fisk fra settefiskanlegg som er infiserte. Av menneskeskapt aktivitet er det parasitten Gyrodactylus Salaris som er den mest omfattende tapsfaktoren som har gått utover den norske bestanden av laks de senere årene.